PROGRAM ILMU HIKMAH ANUGERAH AGUNG TERBARU TAHUN 2012

INFO ILMU HIKMAH ANUGERAH AGUNG

PEMAHAMAN MENGENAI  ILMU HIKMAH

Ilmu Hikmah adalah suatu amalan spiritual yang berupa ayat al-Quran, doa-doa tertentu, hizib atau mantra-mantra suci yang berbahasa Arab dan diimbangi dengan laku batin untuk mendekatkan kepada Allah dan membersihkan jiwa dari pelbagai penyakit hati. Yang disebut mantra suci adalah mantra yang isi kandungannya tidak melanggar syariat Islam. Ilmu Hikmah boleh dipelajari dengan amalan berupa dzikir,  tabarruk, menyendiri, membersihkan hati, bersikap bijaksana atau  riyadhah tertentu sesuai dengan ajaran para guru / ulama.

 

Ilmu Hikmah banyak sekali manfaatnya, termasuk segala urusan dunia dan akhirat. Ilmu Hikmah boleh digunakan untuk menyelesaikan pelbagai masalah kehidupan, membantu kita kuat dalam mengharungi kehidupan yang penuh cubaan,merupakan sarana  memohon perlindungan kepada  Allah,mempermudah jalan usaha / rezeki kita,  memperbaiki perilaku atau akhlak diri kita, mengubah perilaku buruk menjadi baik, menerangi hati yang gelap menjadi terang-benderang, memberi kegembiraan bagi yang sedih, memberi kekuatan bagi yang merasa lemah, membuat kita semakin dekat dengan Allah SWT dan boleh juga sebagai sarana amal ibadah untuk  mendapatkan redha Allah.

 

Ilmu Hikmah berbeza dengan ilmu kesaktian para pendekar yang boleh dipamerkan atau disombongkan.Justeru pantangan utama dalam mempelajari ilmu hikmah adalah kesombongan atau merasa mempunyai kehebatan. Kunci dalam ilmu hikmah adalah memohon pertolongan dan rahmat dari Allah agar dalam menjalani hidup di dunia ini, kita diberi  keselamatan, kelancaran,kejayaan, kemudahan, kebahagiaan dan segala hal baik yang kita perlukan. Juga agar perjalan kita di akhirat nanti diberi kelancaran hingga kita boleh bertemu Allah Yang Maha Besar.

 

Oleh kerana itu, inti dari Ilmu Hikmah sebenarnya adalah mendekatkan diri dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Hingga kita sama sekali tidak merasa mempunyai kehebatan. Kerana tiada daya dan upaya yang mampu hamba lakukan kecuali kerana adanya Allah semata-mata.

 

Menurut kamus bahasa Arab, al-Hikmah mempunyai banyak erti.  Diantaranya,kebijaksanaan, pendapat atau fikiran yang bagus,  pengetahuan, falsafah, kenabian, keadilan, peribahasa (kata-kata bijak), dan al-Qur’anul karim. (Kamus al-Munawir: 287).

 

Sedangkan Imam al-Jurjani dalam kitabnya memberikan makna al-Hikmah secara bahasa ertinya ilmu yang disertai amal (perbuatan). Orang yang ahli ilmu Hikmah disebut al-Hakim, bentuk jamaknya (plural) adalah al-Hukama ‘. Iaitu orang yang mengamalkan ilmunya di jalan yang benar.

 

Al-Hikmah juga bermakna kumpulan keutamaan dan kemuliaan yang mampu membuat pemiliknya menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional). Al-Hikmah juga merupakan ungkapan dari perbuatan seseorang yang dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat pula. (Al-Qur’an, Tafsir wa Bayan; 412).

 

Dan dalam kosa kata bahasa Malaysia, kata Hikmah mempunyai tiga erti.Pertama, hikmah diertikan kebijaksanaan dari Allah.Kedua, hikmah diertikan sebagai sakti atau kesaktian (kekuatan ghaib). Ketiga hikmah diertikan sebagai manfaat dari sesuatu.

 

Para ulama ‘tafsir rahimahumullah juga mempunyai definisi masing masing tentang Ilmu Hikmah.Yang mana antara pendapat tersebut saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Imam Mujahid mengertikan al-Hikmah adalah “Benar dalam perkataan dan perbuatan”.

 

Ibnu Zaid memaknai Ilmu Hikmah adalah cendekiawan dalam memahami agama.Malik bin Anas mentafsirkan Ilmu Hikmah adalah pengetahuan dari pemahaman yang dalam terhadap agama Allah, lalu mengikuti ajarannya. “

 

Ibnul Qasim mengatakan, Ilmu Hikmah adalah memahami ajaran agama Allah lalu mengikutinya dan mengamalkannya. “Imam Ibrahim an-Nakho’i mengertikan Ilmu Hikmah adalah memahami apa yang dikandung Al-Qur’an.”

 

Imam as-Suddiy mengartikan al-Hikmah dengan an-Nubuwwah (hal-hal yang berkaitan dengan kenbian). Ar-rabi ‘bin Anas berkata mendefinisikan Hikmah sebagai rasa takut kepada Allah. Sedangkan Hasan al-Bashri memakna hikmah sebagai “Sifat wara ‘atau hati-hati dalam masalah halal dan haram.

 

Imam at-Thabari rahimahullah menambah, “Menurut kami, makna Ilmu Hikmah yang tepat adalah ilmu tentang hukum-hukum Allah yang tidak boleh difahaminya kecuali melalui penjelasan Rasulullah. Dengan begitu al-Hikmah disini berasal dari kata al-Hukmu yang bermakna penjelasan antara yang haq dan yang bathil.Seperti kalimat al-Jilsah berasal dari kata al-Julus. Kalau dikatakan bahawa si Fulan itu orang yang Hakim, bererti dia itu orang yang benar dalam perkataan dan perbuatan. “(Kitab Tafsir at-Thaban: 1/557).

 

Dari pelbagai definis Ilmu Hikmah yang disampaikan oleh ulama-ulama besar di atas, kita dapat menyimpulkan bahawa Ilmu Hikmah bukanlah sekadar bacaan zikir yang dibaca rutin setiap hari. Ilmu Hikmah merangkumi segala perbuatan kita, baik perbuatan kita kepada diri kita, kepada sesama, kepada alam dan bakti kita kepada Allah.Jelas sudah bahawa, orang yang mengamalkan Ilmu Hikmah hendaknya berusaha berperilaku bijaksana dalam segala hal.Dengan demikian Allah memberkati segala amal perbuatan kita .

 

Ilmu hikmah bukanlah ilmu sihir yang melibatkan bantuan jin atau syaitan.Sehingga boleh dipamerkan di tempat-tempat keramaian, dijadikan sebagai bahan persembahan, dipelajari dalam waktu sekejap, dimiliki dengan ritual-ritual khusus, atau dijual-belikan dengan harga tertentu.

 

Ilmu Hikmah adalah ilmu spiritual Islam yang membimbing kita mengenal ajaran-ajaran Allah dan sunnah Rasul-Nya, sehingga kita dapat mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang.Dengan ilmu hikmah seperti itulah, kita akan menjadi orang yang benar dalam perkataan dan perbuatan. Itulah sejatinya ilmu Hikmah.

 

Apabila kita memperhatikan definisi ilmu Hikmah yang disampaikan oleh para ulama ‘di atas, maka kita boleh menyimpulkan bahawa ilmu Hikmah itu ada sumbernya, iaitu al-Quran dan a-Hadits.Keduanya merupakan rujukan ilmu Hikmah yang sebenarnya.Apabila ada kitab-kitab lain yang mengajar ilmu hikmah, tapi ternyata bertentangan atau menyimpang dari al-Quran dan al-Hadis, bererti itu adalah ilmu Hikmah palsu atau palsu.

 

Setiap orang islam boleh mempelajari sumber ilmu Hikmah, iaitu dengan mengkaji al-Quran dan as-Sunnah. Hanya saja daya serap otak kita, peringkat pemahaman kita, dan kemampuan kita untuk mengamalkan isi kandungannya, akan berbeza di antara satu sama lain. Kitab al-Quran dan al-Hadis yang kita pelajari, boleh sama. Tapi daya tangkap kita, dan ketepatan pemahaman makna terhadap teks yang tertulis akan berbeza di antara satu sama lain. Begitu juga kemampuan dalam mempraktikkan ilmu yang telah diketahui.Tidak semua orang yang membaca al-Quran dan al-Hadith, serta-merta memahami maknanya.Dari sekian orang yang paham maknanya, ternyata tidak semua mampu mempraktikkannya dalam perkataan dan perbuatannya.

 

Oleh kerana keterbatasan kita dalam memahami kandungan dari Al-Qur’an dan Hadis, maka para ulama atau para wali telah membuat panduan-panduan Ilmu Hikmah yang praktikal yang boleh dilakukan oleh masyarakat awam yang belum punya kesempatan untuk mempelajari kandungan Al-Qur’an dan hadis secara mendalam. Kerana sesungguhnya dalam Al-Qur’an terkandung banyak sekali rahsia yang hanya boleh difahami oleh orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah.

Kemampuan memahami secara mendalam terhadap al-Quran dan as-Sunnah itulah anugerah yang besar dari Allah yang tidak boleh dimiliki oleh setiap orang, begitu juga kemudahan dalam mengamalkannya.Apabila kita dianugerahi oleh Allah kemudahan dalam memahami agama ini dari sumbernya, dan kemampuan untuk mempraktikkannya dalam kehidupan, serta mengajarkannya kepada yang lain, bererti kita termasuk hamba yang diberi ilmu Hikmah. Dan itulah anugerah Allah termahal dan terindah, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 269. Sehingga dengan ilmu itu perkataan dan perbuatan kita benar, sesuai dengan syari’at Islam.

 

Semaklah perkataan Imam Nawawi rahimahullah saat dia menjelaskan tentang iimu Hikmah yang sebenarnya. Imam an Nawawi berkata, “Ilmu al-Hikmah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum agama yang lengkap untuk mengenal Allah yang diiringi dengan tajamnya fikiran dan lembutnya jiwa serta mulianya akhlak. Merealisasikan kebenaran dan mengamalkannya, berpaling dari hawa nafsu dan kebathilan.” (Kitab Faidhu Qadir: 3/416).

 

Sedangkan al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menyimpulkan bahawa makna al-Hikmah yang tepat adalah pemahaman yang mendalam terhadap kandungan kitab al-Quran. Iman dan hikmah biasanya berdampingan, walaupun kadang terdapat juga hikmah yang tidak bersandingan dengan iman. “(Kitab Fathul Bari: 7/205).

 

Itulah wujud dari kemuliaan sejati, kerana kita boleh menjadi hamba yang taat, dan keupayaan kita untuk mengetahui perintah-perintah-Nya lalu mentaatinya.Dan mengetahui larangan-larangan-Nya lalu menjauhinya.ltulah sifat hamba yang bertakwa dan berhak menjadi orang yang paling mulia. ”Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.” Begitulah Allah menjelaskan standard kemuliaan sejati dalam surah al-Hujurat ayat 13.

Dalam al-Quran disebutkan, “Allah menganugerahkan al-Hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugerahi al-Hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. “(QS. Al-Baqarah: 269).

 

Demikian adalah penjelasan Ilmu Hikmah menurut pemahaman kami yang terbatas.Semoga penjelasan tentang Ilmu Hikmah ini boleh memberi wawasan kepada anda untuk lebih memahami Ilmu Hikmah yang sesungguhnya. Bagi kami, tidak ada masalah apabila ada orang lain yang mempunyai pemahaman berbeza terhadap erti Ilmu Hikmah, kerana bagi kami perbezaan itu sendiri adalah wajar dan harus disikapi dengan penuh hikmah (kebaikan dan kebijaksanaan).

 

Ilmu Hikmah adalah ilmu yang disertai amal perbuatan nyata sehingga kita menjadi manusia yang bijaksana dalam bertindak, lebih dekat dengan Allah dan mendapatkan keberkatan dalam usaha mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.Tujuan belajar ilmu hikmah bukanlah untuk menjadi sakti atau menjadi hebat, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah memberikan kemudahan kepada kita.

 

CATATAN: Artikel ini ditulis oleh Anugerah Agung Spiritual Development Centre Diharap tidak copy-paste tulisan ini ke blog atau website lain tanpa izin dari pihak Anugerah Agung Spiritual Development Centre. Terimakasih atas kesedaran Anda untuk menghargai hasil penulisan orang lain. Semoga hidup Anda lebih berkah kerana telah berbuat benar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s